Habarlar

 • 5811
 • Iýmit derejeli silikon bilen adaty silikon önümleriniň arasynda näme tapawut bar!

  Iýmit derejeli silikon bilen adaty silikon önümleriniň arasynda näme tapawut bar!

  Silikon önümlerini öndürmek prosesinde köp önüm dürli çig mal bilen öndürilýär.Dinönekeý silikon bölekleri adaty kremniniň jelini garyşdyrmak arkaly öndürilýär, has ýokary talaplary we has ýokary öndürijiligi bolan käbir önümler azyk derejesindäki tüsse ýeliminden öndürilýär.Performanceokary öndürijilik üçin ...
  Koprak oka
 • Silikon çotgasy gowymy ýa-da ýok?Silikon çotgasynyň gurluşy we ulanylyşy!

  Silikon çotgasy gowymy ýa-da ýok?Silikon çotgasynyň gurluşy we ulanylyşy!

  Her kimiň aşhana çotgalaryna nätanyş däldigine ynanýaryn, şonuň üçin silikon çotgalarynyň gowydygyny ýa-da ýokdugyny bilemok.Bu silikon aşhana gap-gaçlarynyň bir görnüşidir.Gaýtadan işlenenden soň azyk derejeli silikon çig maldan ýasalýar.Howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak, ýok ...
  Koprak oka
 • Silikon önümleriniň hyzmat möhletine täsir edýän faktorlar haýsylar?

  Silikon önümleriniň hyzmat möhletine täsir edýän faktorlar haýsylar?

  Häzirki wagtda silikon önümleri durmuşyň dürli künjeklerinde.Lukmançylyk esbaplary, elektron önümleri, aşhana enjamlary ýa-da gözellik önümleri bolsun, silikon biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Silikon önümleriniň hyzmat ediş möhletine haýsy faktorlaryň täsir etjekdigini aşakda görkezer: Her kim kremniy jeli halaýar ...
  Koprak oka
 • Sabyn ýasamak üçin haýsy galyplar iň gowusy?

  Sabyn ýasamak üçin haýsy galyplar iň gowusy?

  Silikon sabyn galyplary häzirki wagtda sabyn ýasamak üçin iň köp ulanylýan galyplardyr.Silikon sabyn galyplarynyň artykmaçlygy, olary çykarmak we arassa we üýtgewsiz çykmak, şeýle hem gaýtadan ulanmak üçin ulanylandan soň arassalamak gaty aňsat.Silikon sabyn galyplarymyzy ýokary derejede ulanyp bolýar ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ene we çaga önümleri üçin iýmit derejeli silikon ulanmaly?

  Näme üçin ene we çaga önümleri üçin iýmit derejeli silikon ulanmaly?

  Näme üçin ene we çaga önümleri üçin iýmit derejeli silikon ulanmaly?Iýmit derejeli silikon önümleri, esasan, ulular bilen birlikde adam özofagy bilen aragatnaşykda bolan Dongguan Weishun silikon önümleri üçin ulanylýar;çagalar;garrylar.Şu wagta çenli çagalaryň silikon önümlerini ulanmak iň köp ...
  Koprak oka
 • Silikon önümleriniň zyýany näme?

  Silikon önümleriniň zyýany näme?

  Silikon önümleri zyýanly däl, silikonyň özi zyýanly däl.Silikon kauçuk gowy biokompatisiýa, gyjyndyrma, zäherlenme ýok, adam dokumalaryna allergiki täsir etmeýär we bedeniň ret edilmegi gaty az.Gowy fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir we asyl elastikligini saklap biler ...
  Koprak oka
 • Silikon galypynyň ysyny nädip aýyrmaly?

  Silikon galypynyň ysyny nädip aýyrmaly?

  Silikon galyndysynyň öz materialyndan çykýan ysy bolan belli bir ysy bolar.Bu ys öz-özünden ýaýrap ýa-da ysyň ýaýramagyny çaltlaşdyryp biler.Täze silikon galyp satyn alanymyzda, galyp boýunça käbir yslar bolar, bu hem adaty ...
  Koprak oka
 • Silikon haýwan önümleriniň görnüşleri Bazarda silikon haýwan önümleriniň köpüsi bar, haýsysynyň bardygyny bilýärsiňizmi?

  Silikon haýwan önümleriniň görnüşleri Bazarda silikon haýwan önümleriniň köpüsi bar, haýsysynyň bardygyny bilýärsiňizmi?

  1. Silikon haýwany Frisbee: Uly haýwan itlerini, esasanam işjeň itleri ösdürip ýetişdirenler munuň bilen tanyş bolmaly däldirler.Şeýle haýwan itleriniň bu Frisbe üçin ýumşak ýeri bar!Bu önümi gaty oýnamagy halaýaryn.Onuň wezipesi Frisbini asmana zyňmak.Groundere düşmänkä, haýwan ...
  Koprak oka
 • Silikon spatula zäherlimi?Highokary temperaturada ulanyp bolarmy?

  Silikon spatula zäherlimi?Highokary temperaturada ulanyp bolarmy?

  Silikon spatula zäherli däl, ýokary temperaturada ulanylyp bilner, ýangyjy däl we zyýanly maddalar öndürmez.Aýratynlyklary: temperatureokary temperatura garşylygy: Mikrotolkunly peçlerde we peçlerde ulanylýan temperatura diapazony -40 - 230 Selsiý.Arassalamak aňsat: Silikon önümi ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli silikon näçe wagtlap dowam edip biler?

  Iýmit derejeli silikon näçe wagtlap dowam edip biler?

  “Grade-Food” silisiýa jeli, has uly kategoriýa üçin umumy termin.Ekologiýa taýdan arassa, zäherli we tagamsyz, önümçilik döwründe zäherli we zyýanly maddalary çykarmaz.Iýmit derejeli silisiýa jeli näçe wagtlap dowam edip biler?Silisiýa gel materi görnüşine görä ...
  Koprak oka
 • Iýmit derejeli silikon näçe wagtlap dowam edip biler?

  Iýmit derejeli silikon näçe wagtlap dowam edip biler?

  Grade silisiýa jeli, has uly kategoriýa üçin umumy termin.Ekologiýa taýdan arassa, zäherli we tagamsyz, önümçilik döwründe zäherli we zyýanly maddalary çykarmaz.Iýmit derejeli silisiýa jeli näçe wagtlap dowam edip biler?Silisiýa jel materialynyň görnüşine görä ...
  Koprak oka
 • Çaganyň silikon çemçesini näçe gezek çalyşmaly we silikon çemçe çaganyň birnäçe aýyna laýyk gelýär?

  Çaganyň silikon çemçesini näçe gezek çalyşmaly we silikon çemçe çaganyň birnäçe aýyna laýyk gelýär?

  Çagalar dört-bäş aý töweregi ulalýarlar we eneler çagalaryna goşmaça iýmit goşup başlarlar.Bu döwürde saçak gaplaryny saýlamak eneler üçin alada boldy.Poslamaýan polatdan we agaç çemçe bilen deňeşdirilende, köp eneler oňa has köp üns bererler.Men s saýlamaga ýykgyn edýärin ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/7