Kompaniýanyň tertibi

  • 5811

“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd” 2003-nji ýylda esaslandyryldy, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň ösen Hengli şäherinde ýerleşýär.“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd”, on ýyldan gowrak tejribesi bolan, silikon önümlerini öndüriji, müşderiniň islegine görä ýokary hilli we amatly bahadan silikon önümlerini öndürip biljek güýçli ODM topary bar.

Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji bar, OEM & ODM hoş geldiňiz, ähli materiallar we önümler FDA we LFGB synagyndan geçip biler. 2003-nji ýylda döredilensoň, maksadymyz müşderilere "Möhüm baha", "qualityokary hilli önümler" we " Wagtynda eltip bermek ".

Işgärler toparymyz 10 işgärden 50-den gowrak işgäre, 3000 inedördül metrlik zawodda, 20 dürli önümçilik enjamy we ýylda 150 tonnadan gowrak çig mal öndürýän zawodda ýerleşýär.Köp ýyl bäri içerki bazarda we daşary ýurtlarda önüm satýarys.

company18

Hekaýamyz

Marka hekaýasy “Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd” -iň esaslandyryjysy jenap Jiawei Li 16 ýaşyndaka silikon gurallary öndürmek bilen meşgullandy we 8 ýyl şol ýerde galdy.

2002-nji ýylda Şanhaý halkara silikon sergisine gatnaşdy, Germaniýadan getirilýän silikon önümlerini gördi, özboluşly dizaýny, ösen önümçilik usuly we gödek jikme-jiklikleri bilen özüne çekdi.

Görkeziş stimullaryny döretdi, şol döwürde onuň aňynda "Weishun Silikon" markasy döredilipdi, Hytaýda meşhur silikon önümleri öndürýän kärhana döretmegi we geljekde halkara abraýyny gazanmagy ýüregine düwüpdi.

Şeýlelik bilen jenap Jiawei Li dürli ygtybarly we azyk derejeli silikon önümlerini öndürmegi maksat edinýän “Weishun Silicone” -ny indiki ýyl tapdy.

Näme üçin WeiShun Silikonyny saýlaýarsyňyz?

reason-icon01

OEM hyzmaty

3000㎡ zawod meýdany, 20 dürli önümçilik enjamlary, 50-den gowrak işgäri, ýetişen önümçilik tehnologiýasy, çalt nusga we eltip bermek we çalt gurşun wagty bar.

ODM hyzmaty

Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen, köp sanly galyndy önümçilik gurallary, uly önüm diapazony bar.Çap ediş nyşanlaryny, ýörite reňk hyzmatyny berip biler.

reason-icon03

Howpsuzlygy kepillendirmek

WeiShun, Business Social Compliance Initiative (BSCI) sertifikatyna eýe boldy.Çig mal silisiýa jeli FDA & LFGB standartyna laýyk gelýär.

reason-icon04 (1)

Çalt jogap

Weishun topary, gowy müşderi tejribesi üçin çalt çäre görýär.E-poçtaňyza iş günlerinde 24 sagadyň içinde jogap bermegi kepillendirýäris.