Kompaniýanyň tertibi

  • çaga önümlerini öndüriji

“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd” 2003-nji ýylda esaslandyryldy, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň ösen Hengli şäherinde ýerleşýär.“Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd”, on ýyldan gowrak iş tejribesi bolan, silikon önümlerini öndürijidir, güýçli ODM toparyna eýe bolup, müşderiniň islegine görä ýokary hilli we amatly bahadan silikon önümlerini ösdürip biler.

Kompaniýamyzyň güýçli tehniki güýji bar, OEM & ODM hoş geldiňiz, ähli materiallar we önümler FDA we LFGB synagyndan geçip biler. 2003-nji ýylda döredilensoň, maksadymyz müşderilere "Möhüm baha", "qualityokary hilli önümler" we " Wagtynda ".

Işgärler toparymyz 10 işgärden 50-den gowrak işgäre, 3000 inedördül metr zawodda, 20 dürli önümçilik enjamy we ýylda 150 tonnadan gowrak çig mal öndürýär.Köp ýyl bäri içerki bazarda we daşary ýurt bazarynda önüm satýarys.

kompaniýa18

Hekaýamyz

Marka hekaýasy “Dongguan Weishun Silicone Technology Co., Ltd” -iň esaslandyryjysy jenap Jiawei Li 16 ýaşyndaka silikon gurallary öndürmek boýunça işläp başlady we 8 ýyl şol ýerde galdy.

2002-nji ýylda Şanhaý halkara silikon sergisine gatnaşdy, Germaniýadan getirilýän käbir silikon önümlerini gördi, özboluşly dizaýny, ösen önümçilik tehnikasy we gödek jikme-jiklikleri bilen özüne çekdi.

Bu wizual stimullary döretdi, şol döwürde onuň aňynda "Weishun Silikon" markasy döredilipdi, Hytaýda meşhur silikon önümleri öndürýän kärhana döretmegi we geljekde halkara abraýyna eýe bolmagy ýüregine düwdi.

Şeýlelik bilen jenap Jiawei Li dürli görnüşli howpsuz we azyk derejeli silikon önümlerini öndürmegi maksat edinýän indiki ýyl özüniň “Weishun silikonyny” tapdy.

WeiShun silikonyny näme üçin saýlaýarsyňyz?

sebäp-nyşan01

OEM hyzmaty

3000㎡ zawod meýdany, 20 dürli önümçilik enjamlary, 50-den gowrak işgäri, ýetişen önümçilik tehnologiýasy, çalt nusga we gowşuryş we çalt gurşun wagty bar.

ODM hyzmaty

Güýçli gözleg we gözleg güýji bilen, köp sanly galyndy önümçilik gurallary, uly önüm diapazony bar.Çap ediş nyşanlaryny, ýörite reňk hyzmatyny berip biler.

sebäp-nyşan03

Howpsuzlygy kepillendirmek

WeiShun, Business Social Compliance Initiative (BSCI) sertifikatyna eýe boldy.Çig mal silisiýa jeli FDA & LFGB standartyna laýyk gelýär.

sebäp-nyşan04 (1)

Çalt jogap

Weishun topary, gowy müşderi tejribesi üçin çalt çäre görýär.E-poçtaňyza iş günlerinde 24 sagadyň içinde jogap bermegi kepillendirýäris.